+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Paideia

De Grieken
De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen
Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Renaissance

14e - 16e eeuw
De oudheid herboren

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Boekdrukkunst

ca. 1441
De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw
Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

vanaf 11e eeuw
Een gevaar voor kerk en koning

Verlichting

17e en 18e eeuw
Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu
Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw
Persoonsvorming en kosmopolitisme: De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

18e en 19e eeuw humanisme

17e eeuw tot nu
Tussen wetenschap en romantiek

Liberalisme

19e eeuw
Burgers streven naar vrijheid

Het Vrijdenken

19e en 20e eeuw
Van individuele daad naar beweging

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw
Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw
Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen, de interpreterende mens

19e en 20e eeuw
De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e eeuw - heden
Het verdwijnen van religie en haar 'terugkeer' in de globaliserende wereld.

Verzet tegen dictatuur

Het interbellum
Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII
De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Existentialisme

20e eeuw
Wat betekent het voor mij om mens te zijn?

Internationaal humanisme

1952
Wereldhumanisme tussen de religies

Georganiseerd humanisme

20e eeuw
Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

20e eeuw humanisme

20e en 21e eeuw
Seculier en religieus?

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw
Zelfactualisatie, betekenis, creativiteit

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80
Aandacht voor de blinde vlekken van het humanisme

Spiritualiteit

Toen en nu
Ruimte voor meer?

Humanistische Praktijken

Heden
Wat humanisten doen

Belangrijke werken

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing

Levensbeschouwing & politiek

Heden
Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

Jaren 60, 70 en 80 tot heden
Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden
Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Belangrijke werken

Duurzaamheid en humanisme

Heden
Wat is duurzame ontwikkeling?

Belangrijke werken

Islam en humanisme

Heden
Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen
Auteur(s) van dit venster - Dr. Theo Bell

In de 15e en 16e eeuw ontstond in Europa het verlangen om de studie van de Bijbel en de kerkvaders te laten herleven. Door terug te keren naar de bron, de Bijbel, wilden mensen als Erasmus de christelijke religie hernieuwen en de ethische en spirituele kant ervan versterken. De bestudering van de bijbel kon volgens hen niet zonder een gelijktijdige studie van de ‘heidense’ teksten uit de klassieke Oudheid.

 

Terug naar de Bijbel

 Desiderius Erasmus (1466 -1536) is wel de bekendste humanist ten noorden van de Alpen geworden. Hij was het middelpunt van een brede Europese beweging, die echter zeker niet homogeen was. Deze beweging wordt aangeduid met verschillende benamingen, zoals Erasmianisme, Duits humanisme, christelijk humanisme of Bijbels humanisme. Met name de laatste naam brengt tot uitdrukking wat Erasmus voorstond: een vernieuwing van de christelijke religie die aan en op de Bijbel gefundeerd was. Ook Rudolf Agricola (1443 – 1485), Dirk Volkertszoon Coornhert (1522 – 1590) en Thomas More (1487 – 1535), schrijver van de roman Utopia, kunnen genoemd worden als christelijk humanisten. 

 

De beweging ad fontes, terug naar de bronnen, greep terug naar de Bijbel en het Christendom van de eerste eeuwen. Belangrijk werden vooral Erasmus’ Griekse vertaling van het Nieuwe Testament met aantekeningen (1516) en zijn imposante editie van talrijke Kerkvaders. Op veel terreinen liep hij vooruit op Maarten Luther (1483 – 1546). Zo hanteerde hij een tekstkritische benadering van de bijbel. Daarnaast had hij felle kritiek op de verdorde scholastieke theologie aan de universiteiten en op allerlei kerkelijke praktijken als de aflatenhandel, het ontspoorde monnikendom en de verwereldlijkte clerus. En hoewel hij als een humanist van formaat internationaal gewaardeerd werd, wekten zijn kritische geschriften ook veel weerstand op en bestempelde men hem even zo vaak als kerkvijandig en goddeloos.

Het is duidelijk dat voor Erasmus de nadruk lag op de ethische en spirituele kant van de christelijke religie die zich moest vernieuwen door opnieuw te putten uit de bronnen.

 

Afbeelding: Portret van Erasmus, Hans Holbein de Jonge (1523), National Gallery, Londen

 

Klassieke cultuur 

Wat is het blijvend belang van het Bijbels humanisme? Men vond dat de studia humanitatis, de bestudering van de klassieke Griekse en Romeinse Oudheid, en de studia divinitatis, de bestudering van bijbel en Kerkvaders, ten nauwste met elkaar samen hingen. De Belgische historicus Leon Halkin heeft het zo samengevat: 

 

‘Er is geen theologie mogelijk zonder Bijbelexegese (tekstverklaring – red.) en er is geen Bijbelexegese mogelijk zonder voorafgaande kennis van de profane literatuur van de Oudheid, van haar woordenschat en grammatica. Alleen met behulp van deze propedeuse slaagt de synthese van klassieke cultuur en christelijk denken die wij christelijk humanisme noemen.’

Reformatie

Zeker heeft het Bijbels humanisme ook de Reformatie met haar kernspreuk ‘De Schrift alleen’ ten diepste beïnvloed. Zo was bijvoorbeeld Luther veel aan Erasmus verschuldigd. Volgens de Duitse theoloog Bernd Moeller is er zonder humanisme geen Reformatie. De kerksplitsing en wederzijds verkettering tussen gereformeerden en rooms-katholieken waren Erasmus een doorn in zijn oog. Des te wranger is het dat 20 jaar na zijn dood al zijn werken op de Romeinse index van verboden boeken geplaatst werden. De Erasmiaanse geest van vrijheid, tolerantie, vrede en gerechtigheid, zou zich gedeeltelijk buiten de kerken doorzetten. Daarnaast zou men hem kunnen bestempelen als een voorloper van de Europese gedachte.

Bronnen

Het Bijbels humanisme in Nederland. Erasmus en de vroege reformatie, J. Lindeboom, 1913
De biografie van Erasmus, L. Halkin, 1991