+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Paideia

De Grieken
De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen
Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Renaissance

14e - 16e eeuw
De oudheid herboren

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Boekdrukkunst

ca. 1441
De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw
Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

vanaf 11e eeuw
Een gevaar voor kerk en koning

Verlichting

17e en 18e eeuw
Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu
Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw
Persoonsvorming en kosmopolitisme: De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

18e en 19e eeuw humanisme

17e eeuw tot nu
Tussen wetenschap en romantiek

Liberalisme

19e eeuw
Burgers streven naar vrijheid

Het Vrijdenken

19e en 20e eeuw
Van individuele daad naar beweging

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw
Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw
Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen, de interpreterende mens

19e en 20e eeuw
De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e eeuw - heden
Het verdwijnen van religie en haar 'terugkeer' in de globaliserende wereld.

Verzet tegen dictatuur

Het interbellum
Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII
De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Existentialisme

20e eeuw
Wat betekent het voor mij om mens te zijn?

Internationaal humanisme

1952
Wereldhumanisme tussen de religies

Georganiseerd humanisme

20e eeuw
Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

20e eeuw humanisme

20e en 21e eeuw
Seculier en religieus?

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw
Zelfactualisatie, betekenis, creativiteit

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80
Aandacht voor de blinde vlekken van het humanisme

Spiritualiteit

Toen en nu
Ruimte voor meer?

Humanistische Praktijken

Heden
Wat humanisten doen

Belangrijke werken

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing

Levensbeschouwing & politiek

Heden
Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

Jaren 60, 70 en 80 tot heden
Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden
Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Belangrijke werken

Duurzaamheid en humanisme

Heden
Wat is duurzame ontwikkeling?

Belangrijke werken

Islam en humanisme

Heden
Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing
Auteur(s) van dit venster - Prof. Dr. Hans Alma

De verbinding tussen humaniteit en zingeving is kenmerkend voor het hedendaagse geïnstitutionaliseerde Nederlandse humanisme, zowel in haar wetenschappelijke gedaante – humanistiek – als in haar levensbeschouwelijke en praktische gedaante – zoals de organisaties verenigd in de Humanistische Alliantie.

 

Zingeving

Zingeving is een begrip dat regelmatig wordt gebruikt, maar moeilijk te doorgronden is. Dit komt omdat zingeving meestal aanwezig is zonder dat we er echt over nadenken. Mensen maken gebruik van aangeleerde kaders en het in een cultuur gangbare mens- en wereldbeeld. Tot het expliciet stellen van zinvragen komt het vaak pas wanneer de zinbeleving stagneert.

 

Er zijn drie soorten omstandigheden te onderscheiden waarin dit gebeurt:

  • wanneer het leven niet lekker loopt en er verandering nodig is,
  • wanneer iemand een gevoel van leegte ervaart doordat diepere behoeften onbevredigd blijven, of
  • wanneer iemand getroffen wordt door een catastrofale levenservaring

In dergelijke omstandigheden staat iemand voor een zingevingsprobleem. Een zingevingsprobleem kan mensen tot reflectie aanzetten. Reflectie op wie je bent, op persoonlijke doelen en de zin van het bestaan. Er is niet altijd een antwoord op existentiële vragen en zin laat zich niet eenvoudigweg máken. Een aantal elementen van de ervaring van zin zijn wel te noemen.

 

Zingeving gaat zowel over denken als over waarderen en voelen. Een belangrijk onderdeel van de ervaring van zin is de verbinding die je ervaart in relatie tot je omgeving en de wereld. Je voelt een diepe betrokkenheid op een bepaald ideaal, een doel, naaste anderen en/of de natuur. Vaak is het voor mensen van belang om een doel te hebben, ook al wordt het doel niet gerealiseerd of is het zelfs niet realiseerbaar. Zingeving impliceert ook dat je waarde ervaart. Bepaalde zaken worden als extreem waardevol gezien, het zijn eindwaarden. Waardevolle doelen zijn motiverend, je wilt je ervoor inzetten. Ook gaat de ervaring van zin gepaard met het idee competent te zijn en ertoe te doen, waardering en erkenning als persoon te krijgen. Verder is een combinatie van geborgenheid en een gevoel van uitdaging van belang; het leven moet niet te saai zijn maar ook niet te stressvol.

‘Zingeving is de sleutel tot menswaardig leven, niet los van structuren of omstandigheden maar gericht op een innerlijke kracht, die humanisering mogelijk maakt. De inhoud van de zingeving berust op een persoonlijke keuze. Ieder moet zelf de zin scheppen, die zijn bestaan een doel verschaft.’ (Jaap van Praag, 1978).

Humanisering

Naast zingeving is humanisering een tweede element van het humanisme als levensbeschouwing en van de humanistiek als wetenschap. Humanisering is het streven naar meer humane verhoudingen tussen mensen in allerlei leefsituaties. Een aspect van humanisering is het scheppen van voorwaarden voor het (meer) beleven van zin. Men kan zeggen dat humanisering en zingeving elkaar wederzijds veronderstellen.

 

Humaniteit wordt omschreven als hogere menselijkheid. In zijn artikel Wat is humanisme (1993) onderscheidt Peter Derkx drie vormen van humaniteit: (lees ook door Derkx hier geschreven: 20e eeuw humanisme)

  • geleerd, gevormd (verwijzend naar het Griekse paideia),
  • menslievend, menswaardig, welwillend en beschaafd in morele en politieke zin (verwijzend naar het Griekse philanthropia), en
  • verfijnd, elegant en beschaafd in esthetische zin (ook verwijzend naar het Griekse philanthropia en naar Cicero’s begrip van humanitas.

Humaniteit speelt niet alleen tussen twee of meer individuen. Het gaat ook over de manier waarop organisaties functioneren en over verhoudingen op mondiaal niveau. Hoe gaan we om met de financiële markten, met de milieubelasting, met vluchtelingen en asielzoekers, met mensenrechten en de soevereiniteit van natiestaten? Op elk van die niveaus is humaniteit in normatieve zin niet vanzelfsprekend gegeven: er zijn bewustwording, onderwijs, vorming en vaak kritisch tegenspel voor nodig.

Bronnen

Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin, H.A. Alma, 2010
The great humanists. An introduction, J. Arnold, 2011
In het licht van de wereldliteratuur. Een humanistische bloemlezing, W. Coster, 2014
Wat is humanisme? Hoofdlijnen in de Europese humanistische traditie en hun actuele betekenis, P. Derkx, 1993
The good book. A humanist bible, A.C. Grayling, 2011
Zingeving en levensbeschouwing: Een psychologische begripsverkenning, J.M. van der Lans, 1992
Humanism. A very short introduction, S. Law, 2011
On Humanism, R. Norman, 2012
Humanism. Essays on race, religion and popular culture, A.B. Pinn, 2015
What is humanism, and why does it matter?, A.B. Pinn, 2013
Grondslagen van het humanisme. Inleiding tot een humanistische levens- en denkwereld, J. van Praag, 1978
Approaching humankind. Towards an intercultural humanism, J. Rusen, 2013
, ,