+

Leeswijzer

Historisch opgebouwd via vensters en werken

 

Vensters

De Canon is historisch opgebouwd via ‘vensters’. Vensters geven een belangrijke periode of ontwikkeling in de geschiedenis van het humanisme weer en vormen de ‘ingang’ in de Canon. Deze vensters vindt u op de homepagina. U ziet linksboven de oudste periode (het venster ‘Paideia’) en rechtsonder de jongste (het venster ‘Humanisme nu’).

 

Werken

In ieder venster vindt u diverse ‘werken’. Dit zijn exemplarische boeken, films, strips, wetten, personen en kunstwerken binnen het venster. In het venster ‘Existentialisme’, vindt u bijvoorbeeld de werken ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus, ‘Het existentialisme is een humanisme’ van Sartre en ‘De tweede sexe’ van De Beauvoir.

 

Zoeken

Mocht u specifiek naar iets op zoek zijn dan kunt u de zoekfunctie gebruiken, bovenaan de pagina. 

 

Paideia

De Grieken
De vorming en ontwikkeling tot volledig mens

Humanitas

De Romeinen
Beschaafd, ontwikkeld en humaan zijn als opdracht en ideaal

Renaissance

14e - 16e eeuw
De oudheid herboren

Bijbels humanisme

15e en 16e eeuw
De behoefte om de bijbel goed, kritisch en nieuw te lezen

Boekdrukkunst

ca. 1441
De verspreiding van kennis en emancipatie van de burger

Wetenschappelijke revolutie

15e, 16e, 17e eeuw
Goed waarnemen, logisch denken, nieuwe instrumenten

Ketters

vanaf 11e eeuw
Een gevaar voor kerk en koning

Verlichting

17e en 18e eeuw
Het licht van de rede gaat schijnen

Mensenrechten

17e eeuw tot nu
Fundamentele rechten voor ieder individu

Weimar Humanisme

18e en 19e eeuw
Persoonsvorming en kosmopolitisme: De Duitse Renaissance van vorming, kunst en cultuur

18e en 19e eeuw humanisme

17e eeuw tot nu
Tussen wetenschap en romantiek

Liberalisme

19e eeuw
Burgers streven naar vrijheid

Het Vrijdenken

19e en 20e eeuw
Van individuele daad naar beweging

Atheïsme

o.a. 18e en 19e eeuw
Het bestaan van God wordt afgewezen

Sociale Bewegingen

19e en 20e eeuw
Vrouwenbeweging en arbeidersbeweging verbreden het humanisme

Geesteswetenschappen, de interpreterende mens

19e en 20e eeuw
De mens als interpreterend en betekenisgevend wezen

Secularisering

19e eeuw - heden
Het verdwijnen van religie en haar 'terugkeer' in de globaliserende wereld.

Verzet tegen dictatuur

Het interbellum
Radicalisering tussen WOI en WOII en de roep om waakzaamheid

Auschwitz

na WOII
De oorlog vernietigt het vertrouwen; een nieuwe taal is nodig

Existentialisme

20e eeuw
Wat betekent het voor mij om mens te zijn?

Internationaal humanisme

1952
Wereldhumanisme tussen de religies

Georganiseerd humanisme

20e eeuw
Na en in reactie op WOII worden Humanitas en het HV opgericht

20e eeuw humanisme

20e en 21e eeuw
Seculier en religieus?

Humanistische psychologie

Halverwege 20e eeuw
Zelfactualisatie, betekenis, creativiteit

Humanismekritiek

Jaren 60, 70 en 80
Aandacht voor de blinde vlekken van het humanisme

Spiritualiteit

Toen en nu
Ruimte voor meer?

Humanistische Praktijken

Heden
Wat humanisten doen

Belangrijke werken

Levensbeschouwing

Heden
Humanisme als levensbeschouwing

Levensbeschouwing & politiek

Heden
Een complexe grens. Humanistische thema's in de politiek

Levenskunst

Jaren 60, 70 en 80 tot heden
Een morele traditie van zelfzorg wordt herontdekt

Geestelijke weerbaarheid

Heden
Tussen Veerkracht, Wil en Zingeving

Belangrijke werken

Duurzaamheid en humanisme

Heden
Wat is duurzame ontwikkeling?

Belangrijke werken

Islam en humanisme

Heden
Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context
Levensbeschouwing

Jürgen Habermas, De structurele verandering van de openbare sfeer

1962
'De burgerlijke publieke sfeer moet bovenal worden opgevat als de sfeer waarin privé personen samenkomen als publiek (...). Het medium van deze politieke confrontatie was opmerkelijk en zonder historisch precedent: dat mensen hun rede publiek gebruikten.' (p. 27)
Auteur van dit venster - Drs. Esther Wit

Er gaat nauwelijks een dag voorbij of een organisatie of politicus beweert dat er een publiek debat moet worden gevoerd. Maar wat is eigenlijk een publiek debat? Wanneer is dit idee ontstaan en waarom? De Duitse filosoof Jürgen Habermas (1929) schreef er zijn boek De structurele verandering van de openbare sfeer (1962) over. Het is een historische studie, maar ook een waarschuwing. Het publieke debat – zo belangrijk voor onze democratie – is niet meer wat het was.

 

Lezing van de tragedie De wees van China van Voltaire in de Salon van Madam Geoffrin, schilderij door Anicet Lemonnier (1812), musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau

 

De opkomst van een publieke sfeer

Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft’, De structurele verandering van de openbare sfeer, vertelt het verhaal van de opkomst en ondergang van de burgerlijke publieke sfeer in Duitsland, Groot-Brittanië en Frankrijk. Deze publieke sfeer ontstond in de 18e eeuw maar brokkelde ook weer af met de komst van de massamedia en de welvaartstaat. Het publieke domein dat in de ideaaltypische schets van Habermas naar voren komt, was gelokaliseerd in koffiehuizen en salons. Habermas noemt het een vorm van theater waarin burgers politiek bedrijven door middel van de dialoog. Het was een apart domein, te onderscheiden van zowel de economie als de staat.

 

Het vroeg-kapitalisme

Zo’n apart domein van politieke gesprekken kon zich ontwikkelen dankzij een nieuw zelfbeeld van mensen. Het vroege kapitalisme dat zich voordeed na het feodale tijdperk en de ontwikkeling van de natiestaat, zorgden ervoor dat mensen zichzelf als burgers gingen ervaren: volwaardige en zelfstandige personen, die niet langer onder het juk van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten zaten. Onderling waren die vrije burgers gelijk, net als mensen op de zich ontwikkelende, kapitalistische markt. Maar terwijl de handelaar zijn eigen belangen nastreeft op de markt, stapt de burger in het publieke domein in de rol van mens die met anderen het gezamenlijke belang zoekt.

 

Het kerngezin

Naast de opkomst van het vroege kapitalisme doen zich nog drie belangrijke historische trends voor. Zo ontwikkelde zich het gezinsleven. In het feodale tijdperk bestond er nauwelijks zoiets als een intieme ruimte waarin het gezin een eigen eenheid vormde, gebaseerd op liefde en vertrouwen. Mensen waren eerder onderdeel van een grotere gemeenschap, dan van een intiem gezin. In de 18e eeuw komt de vorm van het kerngezin tot stand.

 

Interesse in de eigen persoon

Tegelijkertijd kregen mensen interesse in de ontwikkeling van zichzelf als persoon, door middel van cultuur en literatuur. Mensen reflecteerden op zichzelf, experimenteerden met zelfbeelden en deden dit in vertrouwelijke gesprekken met anderen en met zichzelf, zoals in het dan populaire dagboek. Literatuur en filosofie dienen als inspiratiebron voor deze zelfreflectie, en de eigen biografie wordt gespreksonderwerp in de salons en koffiehuizen.

 

Habermas beweert dat de literaire salon waarin mensen boeken bespreken in relatie tot hun eigen leven, samensmelt met de politieke salon waarin mensen zich afvragen hoe de samenleving moet worden ingericht. De relatie tussen beiden is dat mensen zich gaan interesseren in de mens als zodanig. Dat wil zeggen, de mens als individu die niet volledig samenvalt met zijn achtergrond, cultuur, religie of professionele functie, maar een universele mens is, gelijk aan anderen en vrij om zichzelf te onderzoeken en bepalen.

Met deze drie ontwikkelingen krijgt de term publiek een heel andere functie dan voorheen. In de feodale samenleving stond de machthebber voor het publiek. Nu wordt publiek een algemeen domein van burgers die naast elkaar staan en in gesprek zijn. Mensen gaan zichzelf zien als volwaardige burgers die ook zélf kunnen denken en spreken.

 

Het publieke debat: hardop en met elkaar denken

Dit idee was al bij Immanuel Kant ontwikkeld. In Zum ewigen Frieden, Naar de eeuwige vrede (1795), wijst hij op de publieke sfeer die zou bestaan uit een combinatie van voor jezelf denken en hardop denken, dat wil zeggen: met anderen denken. Hóe je dat precies moet doen is niet vanzelfsprekend en aangeboren maar moet geleerd worden. Het Kantiaanse postulaat van openbaarheid betekent dat Verlichting mogelijk wordt doordat burgers leren om samen rationeel en beargumenteerd te denken, in een publiek gesprek. Kant en Habermas denken dus allebei dat rationaliteit geleerd kan worden door middel van hardop denken, ofwel, spreken en luisteren in het publieke debat.

 

Hoe de publieke sfeer ten onder ging

Het gesprek tussen burgers over politieke zaken, zaken dus die ons allemaal aangaan, wordt volgens Habermas echter langzaam ondermijnd. Het gesprek tussen privé-burgers op basis van morele visies, wordt vervangen door een gesprek tussen bureaucratische instituties die specifieke belangen nastreven.

 

Daar komt bij dat de cultuur als voedingsbodem voor persoonlijke ontwikkeling, steeds sterker commerciële trekken gaat vertonen. Terwijl cultuur en literatuur als doel hebben om burgers tot ontwikkeling te brengen en hun karakter te vormen, leidt de massacultuur tot manipulatie en beïnvloeding. Burgers overtuigen elkaar niet via argumenten, maar worden door de media en belangenorganisaties gestuurd

 

Stem-vee

Bovendien verandert de verhouding tussen burger en staat. De staat gaat zich meer en meer opstellen als verzorgend instituut waar burgers gebruik van kunnen maken. Kortom, de verzorgingsstaat ontwikkelt zich. Hiermee verandert ook het zelfbeeld van burgers. Ze zien zichzelf niet langer als autonome burgers in onderlinge dialoog, maar als consumenten van de staat met haar sociale voorzieningen, consumenten van de markt, ontvangers van nieuws en stemmers op politieke partijen.

 

De niet-publieke opinie en het non-debat

Habermas geeft aan dat mensen geabsorbeerd worden in de sociale samenleving, wat voor hem een negatieve lading heeft. Burgers vormen niet langer als privé-personen met een eigen leven de politieke gemeenschap, maar worden sociale wezens in groepsvorm en consumenten van de samenleving. Ze ontvangen de samenleving alleen nog maar, in plaats van deze zelf te produceren. Vrij vertaald naar vandaag: burgers zijn zichzelf gaan zien als mensen die na het werk, in hun vrije tijd, het publieke debat consumeren, commentaar leveren op de politiek die zich ergens in Den Haag bevindt, en vervolgens op televisie geprepareerde cultuur in ontvangst nemen.

 

De rol van de pers is een belangrijke. Habermas beweert dat journalistiek eigenlijk bedoeld was als een platform voor burgers. Idealiter doen media verslag van het debat dat al tussen mensen plaatsvindt. Maar journalistiek verandert langzaam in een productiecentrum dat kant en klaar entertainment voorschotelt, daarbij sterk beïnvloed door het opinie-management van daarvoor speciaal getrainde communicatie- en PR-afdelingen van belangenorganisaties. De publieke opinie is dan ook niet meer een activiteit, maar het resultaat van sociologisch onderzoek naar maatschappelijke groepen met min of meer vaste – dat wil zeggen, onbeargumenteerde – meningen en levensstijlen.

 

Habermas noemt dit de niet-publieke opinie. Hij beweert dat deze niet-publieke opinie een psychologisch effect heeft: het maakt passief. Ons natuurlijke instinct om te handelen wordt teniet gedaan. Het verlies van een goed functionerende publieke sfeer zorgt er voor dat ons hele idee van een democratie en gekozen politieke macht op losse schroeven komt te staan. Politieke macht wordt een niet goed te legitimeren macht, omdat het wordt gebaseerd op een politiek proces van non-debat, een spektakel vol van geprepareerde entertainment-opinies. Mensen volgen deze opinies zoals ze de mode volgen: niet betrokken, maar wel sterk beïnvloedbaar. Habermas verwijst naar de Amerikaanse socioloog David Riesman die in The Lonely Crowd (1950) deze mensen een naam geeft: de nieuwe onverschilligen.

 

Het resultaat is een nieuw feodalisme waarin publiek opnieuw zijn klassieke betekenis krijgt: de machthebber die zich als persoon vóór het publiek beweegt en macht naar zich toe trekt. Burgers keren zich af van het gesprek met elkaar en worden opnieuw toeschouwers, met als voornaamste object van de blik de grote leider.

Hoe nu verder?

Wordt het ooit nog wat, met dat publieke debat? Een echte oplossing biedt Habermas niet. Maar er zijn wel twee lichtpuntjes.

  1. Ten eerste is Habermas historische studie wel erg idealistisch. Bestond er eigenlijk wel ooit een goed functionerende publieke sfeer? Het valt te betwijfelen, en wordt ook betwijfeld, al was het maar omdat grote delen van de bevolking nooit in koffiehuizen en salons kwamen.
  2. Ten tweede lijken de zo bekritiseerde massamedia nieuwe kansen te bieden. De passief-stemmende media hebben er een actieve internetgemeenschap bij gekregen. Individuele burgers vinden elkaar en vormen zélf een platform met ruimte voor kritiek, argumenten en niet vooraf gemanagede burgeruitwisseling.

Desalniettemin zijn en blijven de problemen die Habermas schetst uitermate herkenbaar en reëel. Zijn boek geldt vooral als voortdurende waarschuwing. Gelegitimeerde politieke macht is afhankelijk van een gezond publiek debat, gevoerd door burgers zélf, op basis van argumenten en inzicht.

Bronnen

Strukturwandel der Öffentlichkeit, J. Habermas,
Habermas and the Public Sphere, C. Calhoun, 1993
Naar de eeuwige vrede. Een filosofisch ontwerp, I. Kant,
The Lonely Crowd, D. Riesman, 1950